Over Kwaliteitsborging

Toetsing van bouwplannen voorafgaand aan de bouw, en toezicht tijdens de bouw worden in de toekomst aan de markt overgelaten. Gemeenten toetsen dan alleen nog of het bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan en de welstand. Voor de bouwtechnische kwaliteit beoordeelt de gemeente slechts of de aanvrager gebruik maakt van een goedgekeurd instrument voor kwaliteitsborging en een erkende kwaliteitsborger. Als dat het geval is kan de gemeente een omgevingsvergunning afgeven. De verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit en daarmee ook de aansprakelijkheid, zal expliciet bij de aannemer komen te liggen.

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt op 18 januari 2017 behandeld.

  • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012.
  • De gemeente controleert of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. 
  • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervalt.
  • Private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012.
  • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen.